?
2006-01-14 Surface waves.jpg
(Hubungi saya!) Mrs.LQS29Symbol venus.svg